REVÍZIE


fixed-wire-testing-29

Vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky

 

Zabezpečujeme vykonávanie východiskových a periodických OPaOS vyhradených technických zariadení elektrických do 1000 V. Služby zahŕňajú :

 

 • revízie elektrických zariadení a inštalácií
 • revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
 • revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
 • revízie elektrického ručného náradia
 • revízie elektrických častí strojov
 • pravidelné kontroly a údržby
 • vypracovanie revíznych plánov
 • odstránenie závad

 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci stanovuje zamestnávatelovi kontrolovať stav bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a stav bezpečnosti technických zariadení. Kontrolou sa rozumie prehliadka a skúšta vyhradeného technického zariadenia. Meraním a hodnotením faktorov pracovného prostredia sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia.

Revízie vykonávame v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z, vykonávaciu Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a normami STN 33 1500:1990~2008, STN 33 2000-6:2007.

Domestic2

Druhy OPaOS:
 • Prvá (východisková ) – musí byť vykonaná po montáži alebo po ukončení celkovej rekonštrukcie elektrického zariadenia.
 • Pravidelná (periodická) – sa musí periodicky vykonávať na prevádzkovanom elektrickom zariadení v predpísaných lehotách počas celej životnosti.
 • Mimoriadna  – sa musí vykonať ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku(napr.: úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka).